Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Pravilnost upravnega postopka Natisni

07. marec 2013 ob 13:22


Spoštovani!

Zanima me, kakšen je pravilen upravni postopek v naslednjem primeru:
Zoper izdano dovoljenje se vložita z enim dokumentom hkrati pritožba in vloga za priznanje položaja stranke oziroma stranskega udeleženca v postopku.
Z odločbo se pritožba zavrže, o sami vlogi za priznanje položaja stranke oziroma stranskega udeleženca pa ni nobene odločitve.

Prosim za odgovor, ali bi se moralo v prej opisanem primeru najprej odločiti o vlogi za priznanje položaja stranke oziroma stranskega udeleženca, da vlagatelj ni izkazal pravnega interesa, da je stranka oziroma stranski udeleženec v postopku, in šele potem na podlagi takšne odločitve odločiti, torej zavreči samo pritožbo zoper izdano dovoljenje.

Hvala za odgovor in lepo pozdravljeni.


Odgovori (1)

07. marec 2013 ob 14:03
Upravni organ je dolžan odločiti o vseh zahtevkih in pritožbah stranke, ki jih ta navede v zahtevi oziroma vlogi. Tako bi bil v opisanem primeru dolžan odločiti o zahtevi za priznanje statusa stranskega udeleženca v postopku in v nadaljevanju tudi o pritožbi zoper izdano odločbo in sicer v navedenem vrstnem redu. O obeh zahtevah lahko odloči z enim upravnim aktom. V opisanem primeru in ob predpostavki, da gre za laično stranko, pa je opozoriti na določbo 229.čl. Zakona o splošnem upravnem postopku, po kateri je določeno, da če osebi, ki bi morala biti udeležena kot stranski udeleženec v postopku, ni bila vročena odločba, lahko v roku, ki ga ima stranka za vložitev pritožbe, zahteva vročitev odločbe in nato vloži pritožbo v enakem roku, kot je določeno za stranko, če iz vseh okoliščin izhaja, da za izdajo odločbe ta oseba ni vedela oziroma iz okoliščin ni mogla sklepati, da je bila odločba izdana. Če organ zahtevi za vročitev odločbe ne ugodi, zahtevo s sklepom zavrže, zoper za sklep pa je dovoljena posebna pritožba.  V kolikor je v opisanem primeru rok za pritožbo, ki ga je imela stranka zoper odločbo, še tekel, bi moral upravni organ zahtevo stranskega udeleženca šteti kot zahtevo za vročitev odločbe in postopati po prej navedeni določbi 229.čl. zakona.